Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ

Internetového obchodu www.babyom.cz

 1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na stránkách www.babyom.cz, jehož provozovatelem je společnost BabyMstore s.r.o., IČ: 19113838, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 60200 Brno, Česká Republika (dále jen „prodávající“).

1.2 Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí spotřebitel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“). Pro kupujícího – podnikatele, tedy pro kupujícího, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti, platí obecná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, upravující kupní smlouvu, přičemž články 2, 3, 4,5 6 těchto obchodních podmínek se použijí i na vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem.

1.3 Prodávající je prodejcem zboží, a sice prestižního dětského nábytku a výrobků pro děti světových značek, které se vyznačují luxusním a stylovým dizajnem, vysokou kvalitou a prvotřídní bezpečností (dále jen „zboží“).

Sídlo společnosti:
BabyMstore s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 60200 Brno, Česká Republika

1.4 Všeobecné obchodní podmínky společnosti BabyMstore s.r.o. jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi společností BabyMstore s.r.o. jak prodávajícím a zákazníkem společnosti.

1.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím distančním způsobem, tedy smlouvy, k jejímuž uzavření byl použit komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, a sice prostřednictvím webových stránek www.babyom.cz.

 1. Uživatelský účet

2.1 Kupující má možnost zaregistrovat se na webových stránkách prodávajícího www.babyom.cz a vytvořit si tak uživatelský účet. Objednání zboží prostřednictvím www.babyom.cz však není podmíněno registrací a vytvořením uživatelského účtu. Výhodou registrace a vytvoření uživatelského účtu je zjednodušení a urychlení procesu objednání zboží.

2.2 Při nákupu zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny svoje osobní údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoli jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečený uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zacházet s přístupovými údaji tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající není zodpovědný za zneužití účtu kupujícího.

2.5 Prodávající může omezit kupujícímu přístup k jeho uživatelskému účtu či mu zrušit bez náhrady jeho uživatelský účet, a to zejména tehdy, když kupující svůj uživatelský účet nevyužívá anebo poruší svoje povinnosti vyplývající z kupní smlouvy.

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 1. Objednávka zboží

3.1 Aktuální nabídka dětského nábytku a výrobků pro děti je uvedena na webových stránkách www.babyom.cz. V nabídce zboží je uvedený název a kód zboží, popis hlavních vlastností zboží, dodací lhůta, prodejní cena, vyobrazení zboží formou fotografií nebo ukázkového videa, možnosti barevného provedení a velikosti zboží.

3.2 V prodejní ceně jsou zahrnuty daně ve smyslu právních předpisů účinných na území České republiky. Prodejní cena neobsahuje náklady na dopravu, poštovné a jiné náklady a poplatky, které budou započítané do celkové ceny zboží v závislosti na kupujícím zvolené formě dopravy. Prodejní cena neobsahuje cenu za složení a montáž zboží v případě, kdy se složení a montáž ze strany kupujícího vyžaduje.

3.3 Objednání zboží se realizuje výběrem zboží na www.babyom.cz podle názvu zboží, kódu, popisu hlavních vlastností, fotografií, prodejní ceny, dodacích podmínek, výběrem barevného provedení, velikosti, poštu kusů zboží a to stlačením tlačítka „vložit do košíku. Kupující může vložit do košíku libovolný počet kusů zboží. Po dokončení výběru zboží kupující pokračuje v objednávce stlačením tlačítka „pokladnaa vyplněním elektronického formuláře v části

1.způsob platby, 2. fakturační údaje, 3. informace pro doručení, 4. způsob dopravy, 5. způsob platby. Po vyplnění elektronického formuláře se kupujícímu zobrazí náhled objednávky s názvem, jednotkovou cenou, množstvím a celkovou cenou objednávaného zboží. V případě správnosti údajů obsažených v tomto náhledu kupující dokončí objednávku stlačením tlačítka „Odeslat objednávku.

3.4      Kupující v objednávce uvádí následující údaje:

 1. způsob nákupu – jako host anebo registrovaný zákazník,
 2. fakturační údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, ulice, číslo domu, město, PSČ, země, v případě právnické osoby obchodní název (obchodní firmu), a dále IČ, DIČ, údaj o plátci DPH,
 3. informace pro doručení zboží v rozsahu – jméno, příjmení (v případě právnické osoby obchodní název - firmu), telefon, ulici, číslo domu, město, PSČ, země,
 4. způsob dopravy formou výběru mezi osobním odběrem, doručením prostřednictvím České pošty nebo kurýrní služby,
 5. způsob platby formou výběru mezi platbou při osobním odběru v hotovosti anebo platební kartou, na dobírku či převodem na účet.

Kupující je v objednávkovém formuláři povinen uvádět úplné a pravdivé informace.

3.5 Stlačením tlačítka „Odeslat objednávkukupující závazně objednává zboží uvedené v objednávce. Stlačením tohoto tlačítka zároveň kupující prohlašuje, že se seznámil, porozuměl a souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Kupující je dále srozuměn s tím, že odeslání objednávky zahrnuje jeho povinnost zaplatit cenu uvedenou v objednávce dle zvoleného způsobu platby.

3.6 Po odeslání objednávky bude objednávka zaevidována v systému prodávajícího. Odeslaná objednávka se považuje za návrh na uzavření smlouvy.

3.7 Po obdržení objednávky prodávající bezodkladně potvrdí objednávku. Potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se smlouva považuje za uzavřenou. Přijatou objednávku lze měnit pouze písemnou dohodou prodávajícího a kupujícího.

3.8 V případě nemožnosti potvrzení objednávky prodávajícím z důvodu nesprávně vyplněné objednávky či z jiného důvodu, prodávající bezodkladně kontaktuje kupujícího.

 1. Cena a platební podmínky

4.1 Prodejní ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách www.babyom.cz. V prodejní ceně je zahrnuta daň z přidané hodnoty. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu, poštovné a jiné poplatky.

4.2 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží ve výši uvedené v objednávce a náklady na dopravu, poštovné a jiné náklady a poplatky v závislosti na způsobu dodání a úhrady kupní ceny zboží určených kupujícím v objednávkovém formuláři.

4.3 Způsob úhrady kupní ceny zboží a nákladů na dopravu, poštovné a jiné náklady a poplatky určí kupující v objednávkovém formuláři na webových stránkách www.babyom.cz výběrem jedné z následujících možností:

 • prostřednictvím platební brány Gopay nebo Shoptet Pay
 • v hotovosti na dobírku nebo kurýrovi (při převzetí zboží na dobírku nebo kurýrem je možná platba kartou)
 • bankovním převodem na účet společnosti BabyMstore s.r.o. číslo: 2302500894 / 2010 vedeni ve Fio Bance

Při úhradě kupní ceny formou bankovního převodu uvede kupující číslo daňového dokladu – faktury jako variabilní symbol a svoje jméno a příjmení jako poznámku.

4.4 Cena zboží a náklady na dopravu, poštovné a jiné náklady a poplatky jsou splatné:

 1. při dodání zboží na dobírku anebo kurýrem okamžikem převzetí zboží,
 2. v ostatních případech do deseti pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, tedy ode dne potvrzení objednávky ze strany prodávající

4.5 Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na zaplacení až do výše 50% ceny zboží, jež je splatná do třech pracovních dní ode dne uzavření smlouvy, tedy potvrzení objednávky prodávajícím. V takovém případě se lhůta dodání zboží počítá ode dne úhrady zálohy kupujícím.

4.6 Kupní cena či záloha se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

4.7 V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží a nákladů na dopravu, poštovné a jiné náklady a poplatky má prodávající nárok na zaplacení zákonného úroku z prodlení ve smyslu ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Úhradou úroku z prodlení není vyloučen ani jakkoli omezen nárok prodávajícího na náhradu škody v její skutečné výši.

 1. Dodací podmínky

5.1 Dodací lhůta je uvedená pro každý jednotlivý druh zboží na webových stránkách www.babyom.cz. Kupující odesláním objednávky souhlasí s dodáním zboží v uvedené lhůtě. Dodání zboží v dodací lhůtě bude stvrzeno prodávajícím v potvrzení objednávky. V případě dodatečné nemožnosti dodání zboží v uvedené lhůtě bude kupující bezodkladně kontaktován prodávajícím před potvrzením objednávky.

5.2 Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží v dodací lhůtě uvedené na stránkách www.babyom.cz a v potvrzení objednávky. Pokud dodací lhůta není dohodnuta, bude zboží dodáno ve lhůtě přiměřené okolnostem. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží.

5.3 Dodací lhůta uvedená na stránkách www.babyom.cz je určená počtem pracovních dní nebo kalendářních týdnů. Tato lhůta začíná plynout ode dne potvrzení objednávky prodávajícím, pokud není v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zboží, dnem vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího, nebo dnem připravení zboží k osobnímu převzetí kupujícím, a to v závislosti na kupujícím zvolené formě dodání zboží.

5.4 Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných skutečností nezaviněných prodávajícím spočívajících v zásazích vyšší moci. To platí i v případě, kdy tyto skutečnosti nastanou u dodavatelů prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodloužení dodací lhůty vůči prodávajícímu vyloučené.

5.5 V případě, kdy si je prodávající vědom možnosti prodlení s dodáním zboží, upozorní na tuto skutečnost kupujícího a oznámí mu náhradní termín dodání. Kupující není oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu náhradu škody způsobené prodlením s dodáním zboží. Pokud prodávající nedodá zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, o které informuje kupujícího, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

5.6 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu správný druh a množství zboží dle potvrzené objednávky kupujícího, v dohodnuté ceně, zboží řádně zabalit, odeslat jej v dohodnuté lhůtě a vystavit daňový doklad.

5.7 Způsob dodání zboží určí kupující v objednávkovém formuláři na www.babyom.cz výběrem jedné z následujících možností:

 • 1. kurýrem v rámci celé Slovenské republiky a české Republiky dle platného přepravního ceníku uveřejněného na webovém sídle Montrose s.r.o. www.babyom.cz
 • 2. dobírkou dle platného přepraveného ceníku 123
 • 3. kurýrem nebo na dobírku v rámci celé České republiky podle platného přepravního ceníku uveřejněného na webovém sídle Montrose s.r.o. www.babyom.cz
 • 4. dobírkou dle platného přepraveného ceníku Packeta

5.8 Prodávající je oprávněn odevzdání zboží odepřít, pokud kupující nezaplatí cenu zboží řádně a včas.

5.9 Pokud má prodávající zboží odeslat na místo určené kupujícím, platí, že zboží bylo odevzdáno v čase, kdy bylo předáno k dopravě prvnímu dopravci, pokud nebylo dohodnuto jinak.

5.10 Prodávající neodpovídá za prodlení s dodávkou zboží zaviněné dopravcem zboží, neodpovídá za poškození zboží zaviněné dopravcem, ani za nedodání zboží, ke kterému došlo vinou dopravce anebo výrobce v důsledku jakéhokoli omezení nebo zrušení distribučních práv či jiných nepředvídatelných překážek.

 1. Převzetí zboží

6.1 Pokud má prodávající podle dohody s kupujícím povinnost doručit zboží na místo určené kupujícím, kupující je povinen převzít zboží při dodání na tomto místě. O dodání zboží bude kupující prodávajícím informován, a to telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem.

6.2 Jestliže kupující zboží nepřevezme do deseti pracovních dnů ode dne dohodnutého v kupní smlouvě a nedomluví-li se s prodávajícím na jiném termínu převzetí zboží, či pokud zboží nepřevezme ani v náhradním termínu, je takové jednání považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem, přičemž je prodávající oprávněn ve smyslu ustanovení § 2126 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy a toto zboží prodat jiné osobě. Toto ustanovení všeobecných obchodních podmínek má účinky předchozího upozornění ve smyslu citovaného ustanovení zákona. Kupujícímu v důsledku tohoto postupu nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení od kupní smlouvy doručí prodávající kupujícímu. Za nepřevzaté zboží po odstoupení od kupní smlouvy je prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu paušalizovaný nárok na náhradu způsobené škody ve výši 50% převzaté zálohy na kupní cenu nepřevzatého zboží.

6.3 V případě, že došlo k následnému odebrání neodebraného zboží a prodávající doposud nevyužil práva odstoupit od kupní smlouvy podle předchozího bodu, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,5% z prodejní ceny tohoto zboží, a to za každý započatý den prodlení kupujícího s převzetím zboží, které přesahuje prvních deset dní prodlení.

6.4 Paušalizovaný nárok na náhradu škody dle odstavce 6.3 a smluvní pokuta dle odstavce 6.4 jsou splatné dnem doručení daňového dokladu – faktury a je možné je započíst proti přijaté záloze na kupní cenu anebo proti jinému peněžitému plnění přijatého od kupujícího.

6.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné objednané zboží dodávat opakovaně anebo jiným způsobem, než který byl uveden v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením anebo doručení zboží jiným způsobem.

6.6 Kupující je povinen bezprostředně po obdržení zboží zkontrolovat správnost dodaných položek zboží, jeho kompletnost a případné viditelné poškození způsobené přepravou. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zboží převzal nepoškozené.

6.7 Pokud je zboží viditelně poškozené anebo zničené, je kupující povinen bez převzetí zboží bezodkladně kontaktovat prodávajícího a s dopravcem zboží sepsat zápis o škodě na zásilce, anebo případné nedostatky zboží, pokud jde o jeho množství či kompletnost, vyznačit na dodacím listu. Jakékoli pozdější reklamace množství zboží či jeho viditelného fyzického poškození nebudou akceptovány.

6.8 Pokud prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než které je uvedeno na objednávce, anebo počet kusů zboží je vyšší, než objednaný počet, je kupující povinen bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od převzetí zboží, tuto skutečnost oznámit prodávajícímu na adresu info@babyom.cz a zároveň neobjednané zboží, či kusy zboží převyšující objednaný počet, nejpozději do 3 pracovních dnů vrátit prodávajícímu, a to dle jeho instrukcí a na jeho náklady. Zboží nesmí být poškozené ani použité. Ke zboží kupující přiloží kopii dodacího listu s vyznačenou nesrovnalostí a další dokumenty odevzdané prodávajícím kupujícímu v souvislosti se zbožím (návod na použití, záruční list apod.).

 1. Odstoupení od smlouvy

7.1 Kupující má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to ve lhůtě 14 dnů. Aby byla tato lhůta dodržena, postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty. Tato lhůta běží ode dne následujícího po dni:

 1. převzetí zboží kupujícím nebo osobou, kterou kupující určí (vyjma dopravce)
 2. pokud je předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo osobou, kterou kupující určí (vyjma dopravce),
 3. pokud je předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, převzetí první dodávky zboží kupujícím nebo osobou, kterou kupující určí (vyjma dopravce).

7.2 Pro účely odstoupení od smlouvy musí prodávající kupujícího o svém odstoupení informovat, a to formou jednostranného právního jednání učiněného např. dopisem, faxem či e-mailem). Kupující může za účelem odstoupení od smlouvy použít formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek a je rovněž umístěn na stránkách www.babyom.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí formuláře pro odstoupení od smlouvy.

7.3 V případě odstoupení od smlouvy kupující zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů zboží, které na základě předmětné kupní smlouvy od prodávajícího převzal. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

7.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě předmětné kupní smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vracené zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující neurčí jinak.

7.5      Prodávající tímto kupujícího ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 3 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorňuje, že přímé náklady spojené s vrácením zboží ponese kupující.

7.6   Kupující  odpovídá  prodávajícímu  za  snížení  hodnoty  zboží,  ke  kterému došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.7      Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

 1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit,
 3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

7.8 Zboží je kupující povinen vrátit nepoškozené, v původním obalu, spolu se zbožím musí kupující prodávajícímu odevzdat všechny dokumenty týkající se vraceného zboží (návod na obsluhu, záruční list, apod.).

 1. Ochrana osobních údajů

8.1 K plnění zákonných požadavků podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uveřejňuje provozovatel prodávající tyto informace:.

8.2 Účel zpracování osobních údajů:

 1. Prodávající je zpracovatelem osobních údajů kupujících v rámci internetového obchodu za účelem vyřizování jejich objednávek, zasílání objednaného zboží.
 2. Osobní údaje kupujících jsou poskytovány k identifikaci kupujícího v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy. Prodávající zpracovává pouze osobní údaje kupujících v rámci internetového obchodu, kteří osobní údaje poskytli v souvislosti se svojí objednávkou zboží z nabídky internetového obchodu prodávající

8.3 Osobní údaje jsou kupujícími poskytovány v rozsahu identifikačních údajů, jež jsou nezbytné pro plnění smlouvy k prodeji zboží nabízeného prodávajícím.

8.4 Na kupujícím je požadováno poskytnutí následujících osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, obchodní název, IČ, telefon, elektronická adresa

8.5  K poskytnutým osobním údajům se dále váží následující údaje:

objednané zboží, číslo objednávky, datum objednávky, číslo účtu, cena zboží, informace o provedené platbě, údaje o provedených oznámeních – potvrzení objednávky, informace o pohybu zboží a údaje potřebné k reklamaci zboží.

8.6 Osobní údaje kupujících zpracovává sám prodávající. Jinými příjemci osobních údajů kupujícího jsou doručovatelé zboží, spediční společnosti, a to v rozsahu jméno, příjmení / název, IČ/, adresa, telefon, elektronická adresa.

8.7 Osobní údaje kupujících internetového obchodu se uchovávají po dobu, jež nepřekračuje dobu trvání smluvního vztahu. K takto archivovaným osobním údajům má přístup pouze omezený okruh pracovníků prodávajícího.

8.9 Prodávající nevyužívá osobní údaje kupujících pro tvorbu databáze kupujících; ani pro marketingové účely; ani neuchovává záznamy nad rámec smluvních vztahů se zákazníky.

8.10 Kupující tímto prohlašuje, že vytvořením svého uživatelského účtu na webových stránkách www.babyom.cz či odesláním objednávky souhlasí ve smyslu § 5 odst 2 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu. Tento svůj souhlas uděluje prodávajícímu po celou dobu platnosti registrace účtu kupujícího u prodávajícího.

8.11 Kupující v internetovém obchodě na stránkách www.babyprestige.cz má právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů.

8.12 Kupující má právo žádat prodávajícího o vysvětlení ke zpracování svých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

8.13 Kupující má právo žádat prodávajícího o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Náprava bude provedena provedením opravy, blokováním, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

8.14 Prodávající bude bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o nápravě, tedy o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Prodávající si vyhrazuje právo tuto informaci nepodat v případě, že by to bylo nemožné, nebo že by to vyžadovalo neúměrné úsilí.

 1. Práva z vad zboží a jejich reklamace

9.1 Práva a podmínky reklamace vad zboží jsou upraveny v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a stejně jako ony je umístěn na webových stránkách www.babyom.cz.

9.2 V případě, že se nepodařilo vyřešit reklamaci vad zboží přímo s prodávajícím, má kupující možnost obrátit se návrhem na řešení sporu v rámci mimosoudního řízení na Českou obchodní inspekci. Návrh může být podán nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Řízení je bezplatné a své náklady si zpravidla hradí strany samy. Prodávající bude mít možnost se do 15 dnů k návrhu kupujícího vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní. Lhůta pro vyřízení mimosoudního řešení by u většiny případů neměla překročit 90 dní. Spor je možno řešit též on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy http://adr.coi.cz/cs

Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nalezne kupující na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 1. Závěrečná ustanovení

10.1 Smlouva o koupi zboží se řídí českým právem, přičemž jsou tyto všeobecné obchodní podmínky její nedílnou součástí.

10.2 Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je reklamační řád.

10.3 Přílohou těchto všeobecných obchodních podmínek je formulář k odstoupení od smlouvy.

10.4 Na právní vztahy výslovně neupravené mito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Potřebujete vrátit objednávku nebo uplatnit reklamaci? Žádný strach! Vyberte svůj problém a my vás provedeme.

Online vrácení nebo reklamace zboží

Vyplňte prosím vzorový formulář a následně nám ho pošlete online prostřednictvím online aplikace výše nebo na reklamace@babyom.cz

Vzorový formulář k výměně zboží
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy