Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost BabyMstore s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 60200 Brno, Česká Republika, IČO: 19113838 (dále jen "Společnost"), která při své činnosti jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje fyzických osob (údaje subjektů) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen "GDPR"), tímto v návaznosti na čl. 13 GDPR informuje své zákazníky jako subjekty osobních údajů o následujících zásadách ochrany a zpracování osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 • společnost zpracovává následující osobní údaje svých smluvních partnerů (zákazníků):
 • identifikační údaje, tj. Zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud je podnikatel;
 • kontaktní údaje, tj. zejména e-mailová adresa, tel. číslo, doručovací adresa, fakturační adresa;
 • údaje o Vašich objednávkách, tj. zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního
 • účtu a údaje o reklamacích;
 • zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany Společnosti zpracovávány.

Za jakými účely osobní údaje zpracováváme

 • Společnost v souvislosti s poskytováním svých služeb, tj. provozováním maloobchodu zaměřeného na prodej dětského nábytku a výrobků pro děti světových značek, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, Vaše osobní údaje k těmto účelům:
 • kontaktování a poskytnutí informací o které požádáte (využívá se zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa);
  plnění smluvních povinností Společnosti (využívá se zejména jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo pro dopravce)
  vedení databáze pro přímý marketing (využívá se zejména jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa);

Právní základ zpracovávaných osobních údajů

1. Nákup zboží

Při nákupu zboží v naší kamenné prodejně je zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a Společností nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (například při vystavení dokladu za úhradu zálohy na kupní cenu).
V případě vzniku smluvního vztahu nákupem zboží může Společnost svým zákazníkům zasílat obchodní sdělení (newsletter) související s nabízeným zbožím z důvodu realizace oprávněných zájmů Společnosti v podobě přímého marketingu. Společnost nevyžaduje při zasílání těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoliv odběr novinek odhlásit nebo vznést námitku proti takovému zpracování.
Identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách uchovává Společnost na základě oprávněného zájmu za účelem ochrany práv Společnosti, zejména pro možnost uplatnění právních nároků ze strany Společnosti vůči zákazníkovi.

2. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. Po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží.
Identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách, zpracovávané za účelem ochrany práv Společnosti, budou zpracovávány po dobu trvání nejdelší možné promlčecí doby týkající se nároků ze smluvního vztahu.
Ze zákona Společnost následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech, a to po dobu nejvýše 10 let od vydání dokladů k Vaší objednávce.
V případě zasílání obchodních sdělení, jsou obchodní sdělení zasílány do doby, než přijde ke odhlášení k odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílané po dobu 7 let. Potom Společnost požádá o souhlas s jejich zasíláním.
Jakmile pomine účel zpracování ať Společnost už nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Společnost osobní údaje vymaže

3. Další informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, a to zejména:

 • podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • zajišťující marketingové služby
 • subjektům které provozují platební systémy pro potřeby zajištění platby za zboží, především v souvislosti s platbou kartou, zejména Fio banka,a.s..

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména tato práva:

 1. právo získat od Společnosti potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou, má subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup;
 2. právo, aby společnost bez zbytečného opravila nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k zpracování dotyčná osoba má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
 3. právo, aby Společnost vymazala osobní údaje, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracování (pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu), vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné důvody pro zpracování;
 4. právo, aby Společnost omezila zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, pokud Společnost již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků , zda subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů;
 5. právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoliv sankce, pokud je zpracování založeno na souhlasu dotyčné osoby. Souhlas může subjekt údajů odvolat jakýmkoliv způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Společnosti. Odvoláním souhlasu subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním;
 6. právo podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu, pokud se dotyčná osoba domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným kontrolním úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
 7. právo vznést proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, pro účely přímého marketingu nebo pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely;
 8. právo na přenositelnost osobních údajů za podmínek čl. 20 GDPR.

5. Účinnost

Tyto zásady jsou účinné ode dne 01.04.2023