Reklamační podmínky

Reklamační řád internetového obchodu www.babyom.cz

 1. Úvodní ustanovení

1.1      Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady zboží prodaného prostřednictvím internetového obchodu umístěného na stránkách www.babyom.cz, jehož provozovatelem je společnost BabyMstore s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 60200 Brno, Česká Republika (dále jen „prodávající“).

1.2         Kupujícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí spotřebitel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, tedy fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“). Pro kupujícího – podnikatele, tedy pro kupujícího, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti, platí obecná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, upravující práva z vadných plnění.

1.3        Prodávající je prodejcem zboží, a sice prestižního dětského nábytku a výrobků pro děti světových značek, které se vyznačují luxusním a stylovým dizajnem, vysokou kvalitou a prvotřídní bezpečností (dále jen „zboží“).

1.4           Kontaktní údaje prodávajícího:

BabyMstore s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1922/3, 60200 Brno, Česká Republika
info@babyom.cz
tel: + 421 948 017 008 

1.5         Tento reklamační řád je nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím distančním způsobem.  

 1. Odpovědnost prodávajícího

2.1         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při jeho převzetí kupujícím nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.2         Zboží má vady zejména v případě, kdy:

 1. a) zboží nemá vlastnosti, které si prodávající s kupujícím ujednal, v případě absence takového ujednání vlastnosti, které prodávající nebo výrobce zboží popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) zboží se nehodí účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení zboží určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 5. e) zboží nevyhovuje požadavkům příslušných právních předpisů.

2.3         Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo vadu reklamovat. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží existující v době jeho převzetí, která se vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí.

2.4         Neoznámí-li kupující prodávajícímu vadu včas, bez zbytečného odkladu po té co ji zjistil, nebo mohl zjistit při včasné prohlídce zakoupeného zboží, má prodávající právo reklamaci takové vady odmítnout.

2.5         Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po jeho předání kupujícímu nešetrnou manipulací, jiným než obvyklým způsobem používání, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním a působením vyšší moci. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné odchylky v rozměrech a barevných odstínech způsobené přírodním charakterem použitých materiálů.

2.6         Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté a kompletní.

 1. Práva z vad zboží

3.1         Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, tedy vrátit zakoupené zboží a požadovat vrácení kupní ceny, je-li ze strany prodávajícího porušena kupní smlouva podstatným způsobem. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3.2         Má-li zboží vady uvedené v odstavci 2.2, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

3.4         Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

3.5         Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

3.6         Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vady, nebo pokud tyto vady sám způsobil.

3.7         Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na odstoupení od kupní smlouvy či na výměnu zboží, právo na přiměřenou slevu.

3.8         U zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, se výše uvedená práva z vad zboží nevztahují.

3.9         V případě platného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 1. Místo a způsob oznámení vady a uplatnění reklamace

4.1         Kupující je oprávněn oznámit vadu a uplatnit reklamaci u zboží zakoupeného v České republice na adrese sídla prodávajícího.

4.2      Kupující je rovněž oprávněn oznámit vadu a uplatnit reklamaci u zboží zakoupeného v České republice prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, a to oznámením zaslaným na e-mailovou adresu prodávajícího info@babyom.cz. Takové oznámení kupujícího bude obsahovat následující údaje:          

 1. a) datum objednání zboží a datum jeho obdržení,
 2. b) číslo objednávky,
 3. c) jméno a příjmení kupujícího,
 4. d) adresu kupujícího, včetně uvedení kontaktních údajů (e-mail, telefon)
 5. e) druh zboží a popis vad,
 6. f) požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava zboží, výměna zboží, sleva z kupní ceny, vrácení zboží)
 7. g) požadovaný způsob vrácení peněz pro případ kladného vyřízení reklamace (v hotovosti na adrese provozovny, bezhotovostním převodem (v takovém případě uvedení čísla účtu, na které mají být peníze vráceny).

4.3         Pro oznámení vady a uplatnění reklamace lze použít vzorový formulář – reklamační protokol, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu a je uveřejněn na stránkách www.babyom.cz Použití vzorového formuláře není povinné.                        

4.4       V případě oznámení vady a uplatnění reklamace způsobem dle předchozího odstavce, je kupující povinen bez zbytečného odkladu osobně doručit či zaslat reklamované zboží na adresu uvedenou v odstavci 1.4 za účelem posouzení oprávněnosti reklamace. Lhůta stanovená pro vyřízení reklamace uvedená v odstavci 5.1 počíná běžet dnem obdržení reklamovaného zboží prodávajícím.

4.5        V případě uplatnění reklamace prostřednictvím prostředků dálkové komunikace odešle prodávající kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace bez zbytečného odkladu a následně stejnou formou potvrdí kupujícímu doručení reklamovaného zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace.

Potřebujete vrátit objednávku nebo uplatnit reklamaci? Žádný strach! Vyberte svůj problém a my vás provedeme.

Online vrácení nebo reklamace zboží

Vyplňte prosím vzorový formulář a následně nám ho pošlete online prostřednictvím online aplikace výše nebo na reklamace@babyom.cz

Vzorový formulář k výměně zboží

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

4.6       V případě uplatnění reklamace osobní návštěvnou kupujícího v provozovně prodávajícího dle odstavce 4.1 vydá prodávající kupujícímu protokol o uplatnění reklamace opatřený datem uplatnění reklamace, podpisy prodávajícího a kupujícího a dále náležitostmi uvedenými v odstavci 4.2.

4.7     Týká-li se reklamace více kusů zboží, je kupující povinen učinit oznámení o uplatnění reklamace pro každý reklamovaný kus zboží zvlášť. V případě uplatnění reklamace způsobem uvedeným v odstavci 4.6 bude vydán prodávajícímu protokol o uplatnění reklamace pro každý reklamovaný kus zboží zvlášť.

 1. Vyřízení reklamace                         

5.1         Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. V případě uplatnění reklamace způsobem stanoveným v odstavci 4.2 počíná tato lhůta běžet dnem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

5.2         Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost nutnou k ověření existence reklamované vady a jejímu odstranění.

5.3         V případě vyřízení reklamace vrácením zboží je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu v hotovosti v provozovně uvedené v odstavci 4.1 či na bankovní účet písemně sdělený kupujícím, a to do 14 dnů od vyřízení reklamace.

5.4         V případě, že se nepodařilo vyřešit reklamaci vad zboží přímo s prodávajícím, má kupující možnost obrátit se návrhem na řešení sporu v rámci mimosoudního řízení na Českou obchodní inspekci. Návrh může být podán nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Řízení je bezplatné a své náklady si zpravidla hradí strany samy. Prodávající bude mít možnost se do 15 dnů k návrhu kupujícího vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní. Lhůta pro vyřízení mimosoudního řešení by u většiny případů neměla překročit 90 dní. Spor je možno řešit též on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy http://adr.coi.cz/cs

Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nalezne kupující na

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 1. Závěrečná ustanovení

6.1        Jako nedílná součást všeobecných obchodních podmínek je tento reklamační řád.

6.2        Přílohou tohoto reklamačního řádu je vzor reklamačního protokolu.

6.3       Na právní vztahy výslovně neupravené tímto reklamačním řádem se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.